PRÁCE

V pracovním bloku žáci pracují podle týdenního plánu. V týdenním plánu jsou úkoly a aktivity nastavené jako situace či problémy vybízející k samostatnému nebo společnému řešení.  Při jejich plnění je na žáky přenášena zodpovědnost za učení. Žáci řeší úkoly z matematiky, rodného jazyka, přírodovědy, vlastivědy, vyrábí konkrétní nákresy, modely, výrobky, obrázky apod.  V rámci týdenních plánu je žákům ponechávaná značná míra svobody v tom, na jakém úkolu a jak dlouho budou v danou chvíli pracovat, mají možnost výběru pomůcky, pracovního listu, encyklopedie apod. Úkoly strukturované v rámcovém vzdělávacím programu směřují k naplnění cílů v měsíčním plánu potažmo v ročním plánu učiva. Plán učiva má každý žák jiný. Na společnou práci se žáci scházejí při projektech, při výchovách, ve volitelných předmětech a při přípravě pátečních slavností.

Na plánování učiva se podílí dítě, učitel a rodiče. Vychází se z potřeb žáka s ohledem na vývojovou psychologii, na dětské zájmy, schopnosti i momentální výkon. Učitel koriguje plány tak, aby dítě dosáhlo očekávaného výstupu znalostí a dovedností na konci 3. a na konci 5. ročníku. Individuální přístup probíhá pomocí víceúrovňového dělení učiva, takže talentovaní žáci mají možnost dosáhnout vysoko nad rámec očekávaného výstupu a naopak jsou tolerováni žáci se specifickými poruchami učení s respektem k jejich pracovnímu tempu, způsobu vnímání a intelektu. K přehlednému plánování učiva, k zachycování pokroků a k jasnému dosahování cílů učiva slouží mapy učiva.

Projekty – témata by měla vycházet z vnitřní motivace dětí a poté probírána z různých pohledů za pomocí několika předmětů zároveň (kromě trivia např. i anglického jazyka, tělesné a výtvarné výchovy atd.)

společná aktivita - dětiDSC_0931deskyvenku - planety

Komentáře jsou vypnuty.